1/1 Close

หน้าแรก >[02] การเมือง > พรรคเพื่อฟ้าดิน > กิจกรรมปี 2545

โอวาทพ่อท่าน
1 2 3 4 5
6
7 8 9 10 

กิจกรรมการเมือง
คัดค้านขึ้นเงินเดือน
ส.ส. และ ส.ว.

หนังสือถึง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี
สถานการณ์วันนั้น

งานภราดรภาพ
ปฐมอโศก ปี 2544

ทักษิณอโศก ปี 2544

งานสัมมนา
สีมาอโศก
ปฎิรูปรัฐธรรม
 

สาขาพรรค นครราชสีมา
นครสวรรค์
ศรีษะเกษ
เชียงใหม่

โครงการ
1
2

ข้อมูลจาก: แบบรายงานการดำเนินกิจการ ของพรรคการเมือง (ท.พ.8) พรรค เพื่อฟ้าดิน ลว.มีนาคม 2545 รายงานการดำเนินกิจการ ของพรรคตามความเป็นจริง ตามนัยมาตรา 35 แห่งประราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541

1. การดำเนินกิจการ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายพรรค

1.1 ด้านการเมืองการปกครอง

1.1.1 มุ่งให้ความรู้ความเข้าใจ และ ศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ด้านการเมืองการปกครอง และ กฎหมายต่าง ๆ แก่สมาชิกพรรค และ ประชาชนทั่วไป โดยเชิญสมาชิกวุฒิสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ นักกฎหมาย ประธาน กกต.จังหวัด หรือ กกต.จังหวัด มาเป็นผู้บรรยาย

1.1.2 เน้นมาตรการป้องกันการทุจริต และ ประพฤติมิชอบโดยให้ประชาชนมีความคิดใหม่ สร้างวิถีชีวิตใหม่ ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ตามระบบบุญนิยม โดยทุกครั้งที่มีการ อบรมสัมมนาพรรค เพื่อฟ้าดิน จะนิมนต์หรือเชิญผู้มีความรู้ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และ ศีลธรรม มาร่วมให้ความรู้แก่ประชาชนเสมอ

1.2 ด้านเศรษฐกิจ

1.2.1 พรรค เพื่อฟ้าดินเน้นเศรษฐกิจพึ่งตน เศรษฐกิจพอเพียงหรือเศรษฐกิจ แบบุญนิยม โดยจัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกพรรค และ ประชาชน ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกสิกรรมธรรมชาติหรือกสิกรรมไร้สารพิษ กำหนดเป็นนโยบายหลักของพรรค โดยมอบให้ แต่ละสาขา ไปประสานกับชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศที่มีความชำนาญทางด้านกสิกรรมไร้สารพิษ อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนตลอดทั้งปี

1.2.2 อบรมประชาชนให้มีความขยัน อุตสาหะ ประณีต ประหยัด ซื่อสัตย์ เสียสละ และ ลด ละ เลิก อบายมุข

1.2.3 สนับสนุนให้สมาชิก และ ประชาชนกินใช้ของที่ผลิตได้ภายในประเทศ โดยเน้นอุดมการณ์ชาตินิยม

1.2.4 ส่งเสริมการค้าระบบบุญนิยม โดยให้มีตลาดที่ขายของดี ราคาถูก ซื่อสัตย์ มีน้ำใจ และ สนับสนุนระบบการขายเงินสด งดเชื่อ

1.3. นโยบายด้านสังคม

1.3.1 ส่งเสริมให้ชุมชนที่ยังไม่เข้มแข็งให้มีความเข้มแข็งขึ้น โดยประสานกับชุมชนที่ เข้มแข็งแล้วเป็นแกนหลักในการให้ความช่วยเหลือเกื้อกูล ให้ความรู้ คำแนะนำแก่ชุมชนที่ยัง ไม่เข้มแข็งให้สามารถพึ่งตนเองได้ ทั้งด้านชีวิตความเป็นอยู่ เช่น การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรไร้สารพิษ การค้าขายผลผลิตของชุมชน ตลอดจนการรวมตัวกันในชุมชน เพื่อร่วมมือพัฒนาสังคมชุมชน ทั้งในด้านการป้องกันภัย การสาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม เช่น การจัดให้มีเวรยามรักษาความปลอดภัย การออกกำลังกาย ความรู้เรื่องสุขภาพ และ การทำกิจกรรม 5 ส. (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และ สร้างนิสัยที่ดีในการทำงาน) ในชุมชน

2. การประชุมต่าง ๆ ตามข้อบังคับพรรค

2.1 การประชุมใหญ่ของพรรค เพื่อฟ้าดิน มีการประชุมใหญ่ 2 ครั้ง ดังนี้

2.1.1 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2544 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2544 ณ ชุมชนศีรษะอโศก ตำบลกระแซง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ มติที่ประชุมเห็นชอบดังนี้

(1) แถลงผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารพรรค และ เสนอกิจกรรมของพรรค

สัมมนาพรรคสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2544 เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานของพรรค เมื่อวันที่ 21–22 พฤศจิกายน 2543 ณ ชุมชนสันตินาคร ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ผู้ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่ และ สาขาพรรค ครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 26–27 มกราคม 2544 ณ ชุมชนสันตินาคร ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ

สัมมนาโครงการพัฒนาประชาธิปไตยด้วยการเมืองระบบบุญนิยม ครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 3-9 กุมภาพันธ์ 2544 ณ ชุมชนศาลีอโศก ตำบลโคกเดื่อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

สัมมนาสมาชิกแกนนำระดับพื้นที่ภาคเหนือ (สาขาพรรค ลำดับที่ 5 และ 8) เมื่อวันที่ 19–20 กุมภาพันธ์ 2544 ณ ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

จัดทำโครงการบูรณาการด้านนิติบัญญัติ โดยเชิญนักวิชาการ และ ผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้ด้านนิติบัญญัติ ในหัวข้อ“ผลกระทบของ พ.ร.บ. 11 ฉบับ ต่อประเทศชาติ”

1) ครั้งที่ 1 จัดโดยสาขาพรรค ลำดับที่ 5 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2544 ณ ชุมชนศาลีอโศก ตำบลโคกเดื่อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

2) ครั้งที่ 2 จัดโดยสาขาพรรค ลำดับที่ 10 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2544 ณ ชุมชนสันตินาคร ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ

สัมมนาสมาชิกแกนนำระดับกลาง-สูง ครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 10–11 มีนาคม 2544 ณ บ้านน้ำซับ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

(2) พิจารณางบการเงินประจำปี

(3) แก้ไขนโยบายพรรค และ ข้อบังคับพรรค โดยเปลี่ยนชื่อพรรคสหกรณ์ เป็นชื่อพรรค เพื่อฟ้าดิน

(4) ยกเลิกนโยบายพรรค และ ข้อบังคับพรรค ฉบับเดิม ทั้งฉบับ และ เสนอร่างนโยบายพรรค เพื่อฟ้าดิน พ.ศ. 2544 และ ร่างข้อบังคับพรรค เพื่อฟ้าดิน พ.ศ. 2544

(5) เห็นชอบให้กรรมการบริหารพรรคชุดเดิม คงดำรงตำแหน่งต่อไปจนครบวาระ 2 ปี

2.1.2 การประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2544 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2544 ณ ชุมชนปฐมอโศก ตำบลพระประโทน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

(1) แถลงผลงานของคณะกรรมการบริหารพรรค

1) การดำเนินงานของพรรคในการลงพื้นที่ ดำเนินงานภายใต้คำขวัญ “เศรษฐกิจพึ่งตน ชุมชนเข้มแข็ง ประชามีธรรม ประเทศมีไท”

2) การประชุมสัมมนาของพรรค เน้นการสร้างภราดรภาพ ปรับทิฐิให้ตรงกัน เพื่อนำไปสู่พลังแห่งการสร้างสรร

3) สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสาขาพรรค โดยให้มีการช่วยเหลือเกื้อกูล และ ประสานงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปสู่ประโยชน์ของมหาชน เป็นความเจริญในกุศลธรรม อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของพรรค

(2) การดำเนินงานของสำนักงานใหญ่ และ สาขาพรรค

แถลงผลการดำเนินงานของสำนักงานใหญ่ และ สาขาพรรคตามแผนงาน และ โครงการประจำปี 2544 โดยงบประมาณดำเนินการส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุน เพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง

(3) การส่งเสริมสมาชิก และ การหาสมาชิกเพิ่ม

1) ปี 2544 เป็นช่วงแรกของพรรค เพื่อฟ้าดิน จึงเน้นให้สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในอุดมการณ์การทำงานทางการเมืองของพรรค เพื่อฟ้าดินเป็นสำคัญ

2) พรรค เพื่อฟ้าดินไม่มีนโยบายการล่ารายชื่อให้ได้สมาชิกมากๆ เพื่อนำไปเป็น

ข้อต่อรองทางการเมือง แต่เน้นให้สมาชิกพรรคมีส่วนร่วมทางการเมืองให้มากที่สุด และ เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง การเพิ่มขยายของมวลสมาชิกให้ประชาชนสนใจ และ สมัครสมาชิกตามความเป็นจริง

(4) พิจารณาแก้ไขนโยบาย และ ข้อบังคับพรรค

ที่ประชุมเห็นชอบการแก้ไขข้อบังคับพรรค เพื่อฟ้าดิน พ.ศ. 2544 ฉบับที่ 2 ตามที่คณะอนุกรรมการแก้ไขนโยบาย และ ข้อบังคับพรรคเสนอ

(5) การเลือกตั้งซ่อมกรรมการบริหารพรรค

นายอดุลย์ จีวะรัตน์ ได้รับเลือกเป็นกรรมการบริหารพรรค ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการพรรค คนที่ 4 แทน นายภาณุ พิทักษ์เผ่า ซึ่งลาออกเนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพ

(6) การก่อตั้งสหพันธ์พรรคการเมืองไทย

1) พรรค เพื่อฟ้าดินได้เข้าร่วมก่อตั้งสหพันธ์พรรคการเมืองไทย ซึ่งนับเป็นประวัติศาสตร์การเมืองไทย ที่พรรคการเมืองจำนวนมากมารวมกันได้สำเร็จ เป็นพลังที่สามทางการเมืองที่ไม่ใช่ทั้งฝ่ายค้าน และ ฝ่ายรัฐบาล

2) ทำให้ประชาชนมีช่องทางเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการปฏิรูปการเมืองที่เปลี่ยนจากการเมืองแบบ “ผู้แทน” มาเป็นการเมืองแบบ “ประชาชนมีส่วนร่วม”

3) พรรค เพื่อฟ้าดิน และ พรรคต่าง ๆ ร่วมกันก่อตั้งทั้งสิ้น 17 พรรค

(7) การดำเนินงานโครงการกู้ดินฟ้า

เป็นโครงการที่ทำงานเกี่ยวกับสามอาชีพกู้ชาติ

1) โครงการขยะวิทยา ทำในระดับจังหวัด ทดลองทำแห่งแรกที่จังหวัดอุบลราชธานี

2) โครงการปุ๋ยสะอาด ดำเนินการแล้วที่จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 5 โรง และ จังหวัดอุบลราชธานี 1 โรง ผลเป็นที่น่าพอใจมาก

3) โครงการกสิกรรมธรรมชาติ เป็นผลมาจากการทำขยะวิทยา และ ปุ๋ยสะอาด เกิดกิจกรรมปลูกข้าวไร้สารพิษ ประมาณ 2,000 ไร่ และ ผักไร้สารพิษอีกหลายกลุ่ม กระจายเป็นจุลภาคเล็ก ๆ ทั่วประเทศ ต่อไปจะขยายตัวเป็นมหภาคเข้าสู่ระดับประเทศ

(8) ผลักดันโครงการพลังงานทดแทน ตามนโยบาย “เศรษฐกิจพึ่งตน”

1) ส่งเสริมการใช้จักรยานสูบน้ำ เริ่มมีการใช้ในหลายชุมชน เช่น ชุมชนศรีสงครามอโศก ชุมชนศีรษะอโศก ได้ผลดี เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะนำเข้าสู่ภาคประชาชน

2) การศึกษาเรื่อง ไบโอดีเซล นำผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ผลิตน้ำมันป้อน

โรงงานขนาดเล็ก แนะนำการทำน้ำมันใช้เอง

3) ศึกษาเรื่อง เอทานอล และ แก๊ส ซึ่งได้จากกระบวนการหมัก

2.2 การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง มีการประชุมทั้งสิ้น 10 ครั้ง โดยมีมติที่สำคัญ ดังนี้

ครั้งที่ 1 วันที่ 27 มกราคม 2544

1. เชิญวิทยากรมาให้ความรู้เรื่องกฎหมาย 11 ฉบับ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2544 ที่ชุมชนศาลีอโศก จังหวัดนครสวรรค์

2. แต่งตั้งที่ปรึกษาพรรค จำนวน 5 คน ดังนี้

(1) ดร.ขวัญดี อัตวาวุฒิชัย (4) นายพิบูลย์ มนัสพล

(2) นางจุฬา สุดบรรทัด (5) นางอาภรณ์ ภูมิพันนา

(3) นายสงกรานต์ ภาคโชคดี

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ แก้ไขเพิ่มเติมนโยบาย และ ข้อบังคับพรรคสหกรณ์ จำนวน 5 คน ดังนี้

(1) นายธำรงค์ แสงสุริยจันทร์ (4) นายรินไท สุขเกษม

(2) นายสุรศักดิ์ หมื่นนาอาน (5) นายภาณุ พิทักษ์เผ่า

(3) นายสมพงษ์ ฟังเจริญจิตต์

3. พิจารณาแก้ไขข้อบังคับพรรคสหกรณ์ พ.ศ. 2543 เรื่องการเปลี่ยนชื่อพรรคใหม่ เพื่อความเหมาะสม เพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาประชาธิปไตยด้วยการเมืองระบบบุญนิยม ที่สาขาพรรคลำดับที่ 5 จังหวัดนครสวรรค์ ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2544

4. ขออนุมัติเปิดบัญชีในนามพรรคสหกรณ์ โดยให้หัวหน้าพรรค เหรัญญิกพรรค และ รองเลขาธิการพรรค คนที่ 1 เป็นผู้มีอำนาจลงนามเปิดบัญชี และ เบิกถอนเงินในบัญชี จำนวน 2 ใน 3 คน

5. การทำงานให้ทุกสาขาเน้นเรื่องกสิกรรมไร้สารพิษ “โครงการสหกรณ์เขียว” เป็นหลัก และ ทำให้สำเร็จโดยเร็ว พร้อมทั้งหาตลาดรองรับด้วย

6. จัดโครงการฝึกอบรมสมาชิกแกนนำระดับกลาง-สูง ในหัวข้อ “อภิจิต เพื่อฟ้าดิน” กำหนดฝึกอบรมครั้งแรกที่ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

7. ให้ทุกสาขาประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2543 ตามข้อบังคับพรรค ข้อ 54 แล้วส่งรายงานให้สำนักงานใหญ่ภายใน 15 กุมภาพันธ์ 2544 เพื่อสรุปแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ภายในเดือนมีนาคม 2544

8. กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1 ในวันที่ 3 เมษายน 2544 ณ สาขาพรรคลำดับที่ 2 จังหวัดศรีสะเกษ

9. สัมมนาสมาชิกแกนนำระดับพื้นที่ โดยสาขาพรรคลำดับที่ 8 ในวันที่ 19–20 กุมภาพันธ์ 2544

ครั้งที่ 2 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2544

1. หัวหน้าพรรคนำเรื่อง เปลี่ยนชื่อพรรคสหกรณ์ เป็นชื่อพรรค เพื่อฟ้าดิน เสนอต่อคณะกรรมการบริหารพรรค พิจารณาตามข้อบังคับพรรคข้อที่ 100 มติที่ประชุมเห็นชอบ และ มอบให้นายทะเบียนพรรคยกร่างแก้ไขเพิ่มเติม นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพรรคก่อนนำเสนอที่ประชุมใหญ่ และ กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญพรรคสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2544 ที่ชุมชนศีรษะอโศก

2. ที่ประชุมเห็นชอบให้ นางสาวประยงค์ พรหมพิทักษ์ เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของพรรค

ครั้งที่ 3 วันที่ 10 มีนาคม 2544

1. เปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาถนนนวมินทร์ ในนามพรรคสหกรณ์ โดย

หัวหน้า พรรค เหรัญญิกพรรค และ รองเลขาธิการพรรค คนที่ 1 เป็นผู้มีอำนาจลงนามเปิดบัญชี และ เบิกถอนเงินในบัญชี จำนวน 2 ใน 3 คน เพิ่มอีก 2 บัญชี คือ

(1) บัญชีกองทุน เพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง

(2) บัญชีค่าไปรษณียากร และ ค่าสาธารณูปโภค

2. เสนอร่างนโยบายพรรค เพื่อฟ้าดิน พ.ศ. 2544 และ ร่างข้อบังคับพรรค เพื่อฟ้าดิน 2544 ให้ที่ประชุมพิจารณาก่อนนำเสนอที่ประชุมใหญ่

ครั้งที่ 4 วันที่ 3 เมษายน 2544

1. หัวหน้าพรรคเสนอจัดงานสัมมนา “โครงการพัฒนาประชาธิปไตยด้วยการเมืองระบบบุญนิยม ครั้งที่ 2/2544” ในวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2544 ณ สาขาพรรคลำดับที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี

2. การจัดรูปแบบการสัมมนา เสนอให้จัดเป็นแบบสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ มีการออกร้าน แสดงนิทรรศการ การลงแปลงเกษตร และ สัมมนาวิชาการ

ครั้งที่ 5 วันที่ 4 พฤษภาคม 2544

1. การเปิดสาขาพรรคเพิ่มเติมยังไม่มีนโยบาย องค์กรที่ต้องดำเนินการเกี่ยวกับพรรค ให้ดำเนินการในรูปศูนย์ประสานงาน โดยต้องแจ้งให้พรรคทราบก่อน เพื่อขอความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารพรรค

2. ผู้อาสาทำงานที่สาขาพรรค ให้ใช้หลักการทำงานในระบบบุญนิยม

ครั้งที่ 7 วันที่ 8 กรกฎาคม 2544

1. การมอบหมาย ให้เป็นตัวแทนหัวหน้าพรรค ไปร่วมประชุมปรึกษาหารือ เกี่ยวกับการจัดงบประมาณปี 2545 กับกรรมการกองทุน เพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง (ในสัดส่วนของพรรคที่ไม่มี ส.ส.) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบบุคคลเป็นตัวแทนดังนี้

(1) เรือตรีแซมดิน เลิศบุศย์

(2) นายสมพงษ์ ฟังเจริญจิตต์

(3) นายสุรศักดิ์ หมื่นนาอาน

2. สาขาพรรคลำดับที่ 10 เสนอจัดโครงการบูรณาการด้านนิติบัญญัติ ในวันที่ 30 กันยายน 2544 ณ ชุมชนสันตินาคร เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ

3. สาขาพรรค ลำดับที่ 8 เสนอการจัดโครงการบูรณาการด้านนิติบัญญัติ ในวันที่ 16 กันยายน 2544 ณ ชมรมมังสวิรัติเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ครั้งที่ 8 วันที่ 4 สิงหาคม 2544

1. ประธานสาขาพรรค ลำดับที่ 6 เสนอการจัดโครงการภราดรภาพซาบซึ้งใจ

ในวันที่ 29–31 ตุลาคม 2544 ณ ชุมชนทักษิณอโศก อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

2. ประธานสาขาพรรค ลำดับที่ 1 เสนอการจัดโครงการภราดรภาพซาบซึ้งใจ

วันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2544 ณ ชุมชนปฐมอโศก อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

3. พิจารณาเรื่องการเป็นนักการเมืองท้องถิ่น (อบต. สจ. สท. สข. สก.) ของสมาชิกพรรค ที่ประชุมมีมติให้สมัคร เป็นนักการเมืองท้องถิ่นในนามส่วนตัวได้ โดยไม่ต้องลาออกจากสมาชิกพรรค

4. ที่ประชุมเห็นชอบร่างแก้ไขนโยบาย และ ข้อบังคับพรรค ตามที่คณะอนุกรรมการเสนอก่อนนำเสนอที่ประชุมใหญ่

5. หัวหน้าพรรค เสนอให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2544 ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2544 เวลา 06.00 - 08.00 น. ณ ชุมชนปฐมอโศก อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

ครั้งที่ 9 วันที่ 30 ตุลาคม 2544

หัวหน้าพรรค ในปี 2544 การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ได้จัดประชุมสัญจรไปในสถานที่ต่างๆ ที่มีการจัดงานของพรรค และ สาขาพรรคอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่ดี ถือเป็นการไปร่วมกิจกรรม เยี่ยมเยียนกัน และ ให้กำลังใจกันไปในตัว ดังนั้น ในปี 2545 ซึ่งเดิมเคยมีมติให้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ณ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร จึงขอให้พิจารณาทบทวนการจัดประชุมว่าในปี 2545 จะจัดประชุมสัญจรหรือไม่ อย่างไร ซึ่งมติที่ประชุมเห็นชอบให้จัดประชุมสัญจรเช่นเดิม จำนวน 9 ครั้ง/ปี

ครั้งที่ 10 วันที่ 29 ธันวาคม 2544

1. รองเลขาธิการพรรค คนที่ 1 เสนอขอย้ายสถานที่ทำการสำนักงานใหญ่ จากเลขที่ 644 ซอยเทียมพร ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ ไปอยู่ ณ อาคารฟ้าอภัย เลขที่ 65/45 ซอยเทียมพร ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ โดยเสนอร่างแก้ไขข้อบังคับพรรค เพื่อฟ้าดิน พ.ศ. 2545 ฉบับที่ 1 ให้ที่ประชุมพิจารณา มติที่ประชุม เห็นชอบ และ ให้นำเข้าพิจารณาในการประชุมใหญ่คราวต่อไป

2. ประธานสาขาพรรค ลำดับที่ 10 แจ้งย้ายที่ทำการสาขาพรรค ลำดับที่ 10 จาก เลขที่ 65/15 ซอยเทียมพร ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ ไปอยู่ ณ เลขที่ 644 ซอยเทียมพร ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ

3. เลขาธิการพรรค เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกผู้อำนวยการคนใหม่ เนื่องจาก

นางสาวลัดดา ปิยะวงศ์รุ่งเรือง ขอลาออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการพรรค มติที่ประชุมเห็นชอบ ให้ นางอาภรณ์ วิชัยดิษฐ เป็นผู้อำนวยการพรรค

4. ประธานสาขาพรรคลำดับที่ 8 ขออนุมัติจัดโครงการบูรณาการด้านนิติบัญญัติ เรื่อง “กฎหมายกับกฎแห่งกรรม” ในวันที่ 26 มกราคม 2545 ณ ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ ตำบลป่าแป๋

อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

2.3 การประชุมของสาขาพรรคการเมือง (ระบุจำนวนครั้ง วันเดือนปีที่ประชุม และ สรุปมติที่สำคัญในการประชุมของ แต่ละสาขาพรรคการเมือง ทุกสาขาพรรคการเมือง)

1) สาขาพรรคลำดับที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ประชุมใหญ่สามัญประจำปี เพื่อสรุปการดำเนินกิจกรรม ปี 2544 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2545 สรุปมติที่สำคัญดังนี้

1.1 อบรมคุณภาพชีวิต เพื่อประชาธิปไตย 10 รุ่น ตั้ง แต่ มีนาคม –ธันวาคม 2544 จำนวนผู้เข้าอบรม 909 คน เนื้อหาสำคัญ ทำอย่างไรให้คนมีศีล 5 รู้จักการกิน การใช้อย่างประหยัด รู้จักประกอบอาชีพสุจริต และ กสิกรรมธรรมชาติไร้สารพิษ

1.2 ส่งเสริมเกษตรกรปลูกอ้อย และ ทำอ้อยทราย ที่หมู่บ้านมะเซ่อย่อ ต.บ้องตี้ อ.ไทรโยค

จ.กาญจนบุรี

1.3 อบรมพุทธายาท ครั้งที่ 16 มียุวชนจากจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ เข้าฝึกอบรม

จำนวน 543 คน

1.4 โครงการเยี่ยมเครือข่าย ในจังหวัดต่าง ๆ

(1) เกษตรกร ต.ท่าพระยา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

(2) เกษตรกร ต.อุโลกสี่หมื่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

(3) เกษตรกร ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

(4) เกษตรกร ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

1.5 โครงการสัมมนาภราดรภาพซาบซึ้งใจ วันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2544 ณ ชุมชนปฐมอโศก มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 648 คน

1.6 จัดโรงบุญมังสวิรัติ วันที่ 5 ธันวาคม 2544 ถวายเป็นพระราชกุศล ที่ร้านอาหารมังสวิรัติ อ.เมือง จังหวัดนครปฐม

1.7 ร่วมจัดงานตลาดอาริยะ (ขายขาดทุนให้ชาวบ้านมีโอกาสซื้อของถูก) ในวันที่ 31 ธันวาคม 2544-1 มกราคม 2545 ณ ชุมชนราชธานีอโศก อ.วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

2) สาขาพรรคลำดับที่ 2 จังหวัดศรีสะเกษ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี เพื่อสรุปการดำเนินกิจกรรม ปี 2544 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2545 มีมติที่สำคัญดังนี้

2.1 จัดโครงการบูรณาการด้านนิติบัญญัติ เรื่อง “ปฏิรูปการศึกษาประชาชนได้อะไร” เมื่อวันที่ 11–12 สิงหาคม 2544

2.2 นำกลุ่มเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษจัดงานตลาดอาริยะ (ขายขาดทุนให้ชาวบ้านซื้อของถูก) ใน

วันที่ 31 ธันวาคม 2544-1 มกราคม 2545 ณ ชุมชนราชธานีอโศก อ.วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

2.3 ให้ความรู้เรื่องการทำกสิกรรมไร้สารพิษ เพื่อการพึ่งตนเอง และ สร้างชุมชนเข้มแข็ง กับสมาชิกเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษ 7 ครั้ง

3) สาขาพรรคลำดับที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา ประชุมใหญ่สามัญประจำปี เพื่อสรุปการดำเนินกิจกรรม ปี 2544 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2545 สรุปมติที่สำคัญดังนี้

3.1 อนุมัติให้ติดตั้งโทรศัพท์ ประจำสำนักงานสาขาพรรค จำนวน 1 เลขหมาย

3.2 ปรับปรุงขบายพื้นที่สำนักงาน เพื่อปฏิบัติงานได้สะดวกขึ้น

3.3 จัดโครงการอบรมแกนนำระดับพื้นที่ ให้ความรู้ด้านกฎหมาย ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหาพรรค กรรมการสาขาพรรค สมาชิกพรรค และ ประชาชนผู้สนใจ

3.4 ย้ายที่ทำการสาขาพรรค จากบ้านเลขที่ 939/1-3 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 ย้ายไปที่เลขที่ 199 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

3.5 อบรมหลักสูตร สัจธรรมชีวิต จำนวน 5 รุ่น เกษตรกรเข้าอบรม รุ่นละ 100 คน รวม 500 คน

4) สาขาพรรคลำดับที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี ประชุมใหญ่สามัญประจำปี เพื่อสรุปการดำเนินกิจกรรม ปี 2544 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2545 สรุปมติที่สำคัญดังนี้

4.1 รับรองรายงานการเงินประจำปี 2544

4.2 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสมัครเป็นสมาชิกพรรค โดยสมัครได้ที่ นางสาวขวัญหินแก้ว สิ่วกลาง ณ ที่ทำการสาขาพรรค

4.3 จัดงานตลาดอาริยะ (ขายสินค้าต่ำกว่าทุน) โดยประสานงานชุมชนต่าง ๆ มาร่วมงาน และ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ และ จังหวัดใกล้เคียงทราบ เพื่อมีโอกาสซื้อของถูกในงาน ประชาชนให้ความสนใจมาชมงาน และ ว้อของประมาณ 50,000 คน

4.4 ส่งเสริมให้สมาชิกพรรค ปลูกผักไร้สารพิษบริเวณรอบครัวเรือน และ สาธิตการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

5) สาขาพรรคลำดับที่ 5 จังหวัดนครสวรรค์ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี เพื่อสรุปการดำเนินกิจกรรม ปี 2544 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2545 สรุปมติที่สำคัญดังนี้

5.1 จัดงานโครงการพัฒนาประชาธิปไตยด้วยการเมืองระบบบุญนิยม ครั้งที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2544 มีสมาชิกพรรค และ ประชาชนเข้าอบรม จำนวน 2,001 คน

5.2 อบรมจริยธรรมเยาวชน ระหว่างปี จำนวน 5 รุ่น

5.3 จัดวิทยากรไปบรรยายให้ความรู้ เรื่องกสิกรรมไร้สารพิษ ให้แก่สถาบันการศึกษา และ กลุ่มเกษตรกรที่สนใจ

5.4 จัดหาตลาดจำหน่ายผักไร้สารพิษให้เกษตรกรที่ร้านใจฟ้า และ ตลาดอำเภอไพศาลี อำเภอท่าตะโก เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคผักไร้สารพิษ และ เกษตรกรมีงานทำ

5.5 จัดโครงการบูรณาการด้านนิติบัญญัติ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2544 โดยเชิญ กกต.จังหวัดมาเป็นวิทยากรพิเศษ

5.6 จัดโรงบุญมังสวิรัติ 5 ธันวาคม 2544 ถวายเป็นพระราชกุศล จำนาน 3 แห่ง ที่อำเภอไพศาลี อำเภอชุมแสง และ อำเภอเมือง โดยได้รับเงินสนับสนุนจากชุมชนศาลีอโศก และ ผู้มีจิตศรัทธา เป็นเงิน

50,000 บาท

5.7 ร่วมจัดงานตลาดอาริยะขายสินค้าต่ำกว่าทุน ที่ชุมชนราชธานีอโศก เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2544-2 มกราคม 2545 โดยได้รับเงินสนับสนุนจากชุมชุมศาลีอโศก เป็นเงิน 86,000 บาท

5.8 จัดงานตลาดนัดสุขภาพร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ จำหน่ายราคาถูก และ แสดงนิทรรศการสมุนไพร เมื่อวันที่ 8–11 พฤศจิกายน 2544

5.9 ร่วมกับชาวชุมชนศาลีอโศกช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

5.10 อนุมัติให้ นายเสกสรร ไผ่ทอง เป็นกรรมการสาขาพรรค แทนนายสมควร เฟื่องจันทร์ ซึ่ง

ขอลาออก

5.11 รับรองรายงานการเงิน และ บัญชีตลอดปี

6) สาขาพรรคลำดับที่ 6 จังหวัดสงขลา ประชุมใหญ่สามัญประจำปี เพื่อสรุปการดำเนินกิจกรรม

ปี 2544 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2545 สรุปมติที่สำคัญดังนี้

6.1 จัดวิทยากรไปบรรยาย และ สาธิตการทำกสิกรรมไร้สารพิษให้ผู้นำ และ สมาชิกเครือข่ายกลุ่ม

ออมทรัพย์ ที่บ้านนาหว้า บ้านน้ำขาว บ้านคลองหวะ และ สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในจังหวัดสงขลา

6.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เคล็ดลับการปรุงอาหารจากผักพื้นบ้าน” ที่ชุมชนทักษิณอโศก อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

6.3 ร่วมเป็นวิทยากรอบรมพัฒนาศักยภาพ และ คุณภาพชีวิตเกษตรกร รุ่นที่ 1-3 ตั้ง แต่เดือนพฤศจิกายน 2544– มกราคม 2545

7) สาขาพรรคลำดับที่ 7 จังหวัดพังงา

8) สาขาพรรคลำดับที่ 8 จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี เพื่อสรุปการดำเนินกิจกรรม

ปี 2544 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2545 สรุปมติที่สำคัญดังนี้

8.1 จัดโครงการบูรณาการด้านนิติบัญญัติ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2544

8.2 ร่วมโครงการพัฒนาประชาธิปไตยด้วยการเมืองระบบบุญนิยม เมื่อวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2544 ที่สาขาพรรคลำดับที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี

8.3 ร่วมโครงการฝึกอบรมแกนนำระดับพื้นที่ ที่สาขาพรรค ลำดับที่ 10 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9–10 มิถุนายน 2544

9) สาขาพรรคลำดับที่ 9 จังหวัดชุมพร ประชุมใหญ่สามัญประจำปี เพื่อสรุปการดำเนินกิจกรรม ปี 2544 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2545 สรุปมติที่สำคัญดังนี้

9.1 จัดระบบบริหารสาขาพรรค

9.2 ร่วมโครงการพัฒนาประชาธิปไตยด้วยการเมืองระบบบุญนิยม เมื่อวันที่ 3-9 กุมภาพันธ์ 2544 ที่ชุมชนศาลีอโศก จังหวัดนครสวรรค์

9.3 ร่วมสัมมนาการพัฒนาเกษตรกรแบบยั่งยืนในภาคใต้ ณ ที่ว่าการอำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2544

9.4 ร่วมจัดโครงการภราดรภาพซาบซึ้งใจ ร่วมกับสาบาพรรค ลำดับที่ 6 และ 7 ที่ชุมชนทักษิณอโศก จังหวัดตรัง

9.5 ร่วมจัดงานโครงการพัฒนาศักยภาพ และ คุณภาพชีวิตเกษตรกร หลักสูตรสัจจะธรรมชีวิต 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 13–17 พฤศจิกายน 2544 และ 9–13 ธันวาคม 2544 ณ ชุมชนทักษิณอโศก จังหวัดตรัง

9.6 รับรองงบการเงินประจำปีของสาขาพรรค

10) สาขาพรรคลำดับที่ 10 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ประชุมใหญ่สามัญประจำปี เพื่อสรุปการดำเนินกิจกรรม ปี 2544 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2545 สรุปมติที่สำคัญดังนี้

10.1 จัดโครงการบูรณาการด้านนิติบัญญัติ เรื่อง “กฎหมาย 11 ฉบับ” โดยอาจารย์สุชาติ ธาดาธำรงเวช เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2544 ณ ชุมชนสันติอโศก ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 500 คน

10.2 จัดอบรมโครงการบูรณาการด้านนิติบัญญัติ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

1) นายทองใบ ทองเปาด์ สมาชิกวุฒิสภา

2) นายชำนาญ พิเชษฐพันธ์ ที่ปรึกษาสมาชิกวุฒิสภา

2.4 การประชุมอื่น ๆ (ถ้ามี)

3. การให้ความรู้ในทางการเมือง และ เรื่องอื่น ๆ แก่สมาชิกพรรค และ ประชาชนทั่วไป

พรรค เพื่อฟ้าดินจัดให้มีการประชุมสัมมนา เพื่อให้ความรู้กับสมาชิกพรรค และ ประชาชนทั่วไป จำนวน 9 ครั้ง โดยมีกิจกรรมที่สำคัญในการให้ความรู้ดังนี้

3.1 การจัดโครงการพัฒนาประชาธิปไตยด้วยการเมืองระบบบุญนิยม เรื่อง “ไทยจะเรืองอำนาจ เพราะไทยเป็นชาติกสิกรรม” โดยสาขาพรรคลำดับที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2544 ณ ชุมชนราชธานีอโศก อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ผู้เข้าสัมมนา จำนวน 725 คน อภิปรายโดย

1. นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร และ สหกรณ์

2. สมณะโพธิรักษ์ พุทธสถานสันติอโศก

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ชุมชนพื่งตนเองสร้างได้จริง เป็นจริงได้ดังตัวอย่างชุมชนราชธานีอโศก มีการปฏิรูปการเกษตร โดยนำเทคโนโลยี และ แนวคิดสมัยใหม่เข้ามาทำงาน เน้นศักยภาพเกษตรกรไทย และ ภูมิปัญญาชาวบ้าน

การพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคชนบทขึ้นมาได้ ต้องอาศัยความร่วมมือ ความสามัคคีของคนในชุมชน กระตุ้นให้ทุกครัวเรือนพึ่งตนเอง ไม่ต้องอาศัยปัจจัยภายนอก

ได้รับความรู้เรื่องพระธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งจริง พิสูจน์ได้ด้วยตนเอง พลังกรรมที่คนเราสั่งสม กรรมดีหรือกรรมชั่วมีผลไปตามลำดับของศีล วิถีชีวิต แบบสาธารณโภคี มีพุทธธรรมเป็นแกน ในการดำเนินชีวิต ทำให้เกิดพลังเป็นรูปธรรม ทำกสิกรรมเหลือกินเหลือใช้ แล้วขายถูก ๆ มีวัฒนธรรมพึ่งเกิด แก่ เจ็บ ตาย ใครมีบารมีดีเป็นที่รัก หรือที่ชังก็ เพราะวิบากกรรม การสร้างสมกุศลวิบากเป็นสิ่งดี

3.2 การจัดอบรมแกนนำระดับพื้นที่ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพ และ คุณภาพชีวิตเกษตรกร” โดยสาขาพรรคลำดับที่ 10 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9–10 มิถุนายน 2544 ณ ชุมชนสันติอโศก เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าสัมมนา จำนวน 725 คน อภิปรายโดย นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ รองผู้จัดการธนาคาร เพื่อการเกษตร และ สหกรณ์ฯ และ การบรรยายธรรมเรื่อง “ระบบบุญนิยม เพื่อมนุษยชาติ ภาค 1” โดยสมณะโพธิรักษ์ พุทธสถานสันติอโศก

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ชี้ให้เห็นว่าการเกษตรเป็นหนทางสำคัญที่จะทพให้ประเทศชาติอยู่รอด และ ประชาชนอยู่สุข ธกส.เป็นหน่วยงานของรัฐที่ทุ่มเททำงานเต็มที่ เพื่อภาคเกษตรกร โดยหวังว่าเกษตรกรจะมีชีวิตทีดีขึ้น และ สามารถกอบกู้ประเทศชาติได้ เพราะประเทศไทยไม่สิ้นคนดี

2. เข้าใจระบบบุญนิยม ซึ่งสอนให้คนมาจน แต่จนอย่างมีสมรรถภาพ เป็นคนจนที่ยิ่งใหญ่ จน เพราะไม่สะสม ไม่เอาเปรียบ แต่มีสมรรถนะความสามารถ มีความรู้ ขยันหมั่นเพียร สร้างสรรตลอดเวลา และ วัฒนธรรมบุญนิยม คือ มีความเอื้อเฟื้อเจือจาน มีเมตตาช่วยเหลือกัน อย่างจริงใจ จากจิตวิญญาณ อันเป็นความประเสริฐ ของมนุษย์ ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่สอน ให้คนรู้เท่าทันโลก สังคม และ รู้วิเคราะห์วิจัยละกิเลสโลภ โกรธ หลง ได้จริง

3.3 การจัดโครงการอบรมแกนนำระดับพื้นที่

3.4 การจัดโครงการบูรณาการด้านนิติบัญญัติ เรื่อง “การปฏิรูปการศึกษา ประชาชนได้อะไร” 2544 โดยสาขาพรรคลำดับที่ 2 จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 11–12 สิงหาคม ณ ชุมชนวัฒนธรรมศีรษะอโศก ตำบลกระแซง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ผู้เข้าสัมมนา จำนวน 204 คน อภิปรายโดย

1) ดร.ขวัญดี อัตวาวุฒิชัย อาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2) นางสาวขวัญดิน สิงห์คำ หัวหน้าพรรค เพื่อฟ้าดิน
3) นายแก่นฟ้า แสนเมือง เลขาธิการพรรค เพื่อฟ้าดิน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. รู้เรื่องระบบการศึกษา ตาม พ.ร.บ. การศึกษาใหม่ 2544 รัฐเปิดโอกาสให้ บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้

2. เห็นความสำเร็จในการปฏิรูปการศึกษา ของชุมชนตัวอย่าง จัดให้เด็กเกิดความพร้อม และ การมีส่วนร่วมของ บ้าน วัด โรงเรียน (ครู นักเรียน ผู้ปกครอง) นักเรียนมีความรู้ มีการปฏิบัติจริง สามารถประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้

3. ความสำเร็จของการพัฒนาที่แท้จริง ต้องเน้นศีลธรรมเป็นหนึ่ง

3.5 การจัดโครงการบูรณาการด้านนิติบัญญัติ เรื่อง “สิทธิ และ หน้าที่อันชอบธรรม ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญของปวงชนชาวไทย” และ การให้ความรู้เรื่องปุ๋ยจุลินทรีย์ โดย สาขาพรรคลำดับที่ 5 จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2544 ผู้เข้ารับฟัง จำนวน 221 คน อภิปรายโดย

1. พันโทวินัย อินทรโมลี กกต. จังหวัดนครสวรรค์
2. รศ.อาภรณ์ ภูมิพันนา ที่ปรึกษาพรรค เพื่อฟ้าดิน
3. สมณะชินธโร สมณะพุทธสถานศาลีอโศก

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. สมาชิกแกนนำระดับพื้นที่เข้าใจบทบาทหน้าที่ทางกฎหมาย

2. ผู้เข้าสัมมนา ได้รับความรู้เรื่องสิทธิ และ หน้าที่ อันชอบธรรม ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และ ได้รับความรู้เรื่อง การทำ การใช้ปุ๋ยจุลินทรีย์

3.6 การจัดโครงการบูรณาการด้านนิติบัญญัติ เรื่อง “สุขภาพทางเลือกกับการปฏิรูปสาธารณสุข” โดย สาขาพรรคลำดับที่ 8 จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2544 ณ ชมรมมังสวิรัตแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้ารับฟัง จำนวน 128 คน ผู้ร่วมอภิปรายดังนี้

1. นายพฤทธิพล สุขป้อม สำนักงานสาธารณสุขเชียงใหม่
2. นายเอนก ศิริโหราชัย นักวิชาการฯ
3. ดร.ไมตรี สุทธจิต คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. นายสุเมธ พรหมรักษา เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

กระแสเรื่องการแพทย์ทางเลือกกำลังตื่นตัว สังเกตุจากสินค้า เพื่อสุขภาพต่าง ๆ จะนำเอาสมุนไพรมาเป็นส่วนประกอบ และ มีผู้คนนิยมใช้กันมากขึ้น ปัจจุบันการแพทย์แผนไทย มีสถาบันรับรองเป็นทางการ

1. ได้รับความรู้เรื่องการแพทย์ทางเลือก การดูแลรักษาสุขภาพแบบองค์รวม และ การนำเอาสมุนไพมาใช้เป็นยารักษาโรคในขั้นสาธารณสุขมูลฐาน

2. ปัจจุบัน การแพทย์แผนไทย มีสถาบันรับรองเป็นทางการที่รัฐบาล ให้การสนับสนุนให้เกิดขึ้นในระดับประเทศ ประชาชน สามารถนำความรู้ไปใช้ ในการดำรงชีวิต และ แนะนำผู้อื่นได้

3. การปฏิรูปสาธารณสุข เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 ให้ประชาชน รู้จักการกินอยู่ที่ทำให้สุขภาพดี เกิดภาวะความสุข ของคน และ ชุมชน ตามกระแสพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นแนวทางสำคัญ ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อมควบคู่กับมาตรการทางศีลธรรม

3.7 การจัดโครงการบูรณาการด้านนิติบัญญัติ เรื่อง “กฎหมายรัฐธรรมนูญ” โดยสาขาพรรคลำดับที่ 10 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2544 ณ ชุมชนสันติอโศก เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ ผู้เข้ารับฟังจำนวน 200 คน อภิปรายโดย

1. นายทองใบ ทองเปาด์ ส.ว. จังหวัดมหาสารคาม
2. นายชำนาญ พิเชษฐพันธ์ ที่ปรึกษา ส.ว.จังหวัดภูเก็ต
3. เรือตรีแซมดิน เลิศบุศย์ ผู้เนินการอภิปราย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเข้าใจสถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
2. รู้เรื่องการดำเนินการ และ ผลกระทบของกฎหมายรัฐธรรมนูญมากขึ้น

3.8 การจัดโครงการภราดรภาพซาบซึ้งใจ

3.9 การจัดโครงการภราดรภาพซาบซึ้งใจ

4. การดำเนินกิจการอื่น ๆ ของพรรค

4.1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ (ธุรการ-การเงิน-บัญชี-ทำเบียนสมาชิก) โดยสำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 26-27 มกราคม 2544 ผู้เข้าร่วมสัมมนา 50 คน

4.2 การจัดโครงการพัฒนาประชาธิปไตยด้วยการเมืองระบบบุญนิยม ครั้งที่ 1/2544 โดยสาขาพรรคลำดับที่ 5 จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 4–10 กุมภาพันธ์ 2544 ผู้เข้าร่วมโครงการ 2,001 คน

4.3 การอบรมแกนนำระดับพื้นที่ โดยสาขาพรรค ลำดับที่ 8 จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19–20 กุมภาพันธ์ 2544 ผู้เข้าร่วมอบรม 270 คน

4.4 การจัดโครงการบูรณาการด้านนิติบัญญัติ โดยสาขาพรรคลำดับที่ 10 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2544 ผู้เข้าร่วมโครงการ 500 คน

4.5 การฝึกอบรมสมาชิกแกนนำระดับกลาง-สูง (อภิจิต เพื่อฟ้าดิน) โดยสาขาพรรคลำดับที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 10–11 มีนาคม 2544 ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 72 คน

4.6 การจัดโครงการพัฒนาประชาธิปไตย ด้วยการเมืองระบบบุญนิยม ครั้งที่ 2/2544 โดยสาขาพรรค ลำดับที่ 2 จังหวัดศรีสะเกษ ผู้เข้าร่วมโครงการ 2,519 คน

4.7 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ (ธุรการ-การเงิน-บัญชี-ทำเบียนสมาชิก) โดยสำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2544 ผู้เข้าร่วมสัมมนา 29 คน